Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.kinderopvanglaly.nl.    
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken,
verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Kinderopvang Laly besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens.
Kinderopvang Laly aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.kinderopvanglaly.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Kinderopvang Laly behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie,
met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.